Ecolab-fabriek Taicang in China, gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Ecolab-fabriek Taicang in China, gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Toonaangevend watermilieubeheer biedt voordelen voor de bedrijfsactiviteiten en de gemeenschap.
Gepubliceerd op 4 maart 2015 | Bijgewerkt op 1 maart 2017

Samenvatting

Ecolab, de wereldleider in technologie en diensten op het vlak van water, hygiëne en energie, beschouwt het voorzien in en beschermen van vitale hulpbronnen als de kern van het bedrijf. Het is dus niet meer dan logisch dat Ecolab zich inzet voor watermilieubeheer, niet alleen via het werk met klanten, maar ook binnen de eigen activiteiten.

Daarom was Ecolab een stichtende partner van de Alliance for Water Stewardship (AWS) en testte het de AWS International Water Stewardship Standard (norm), een wereldwijde reeks principes en criteria die gunstig zijn voor het milieu, de maatschappij en de economie. De norm, die ontwikkeld is met inbreng van de stichtende partners en meerdere belanghebbenden, biedt waterbeheerders een kader in zes stappen voor voortdurende verbetering op locatie- en stroomgebiedniveau. Het kader stelt faciliteiten in staat om acties op het vlak van watermilieubeheer vast te leggen, te begrijpen, te plannen, uit te voeren, te evalueren en te communiceren om er uiteindelijk voor te zorgen dat gemeenschappen een veerkrachtige toekomst hebben.

Van 2013 tot 2015 werkte Ecolab samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF), ook een stichtende partner van AWS, om het kader te testen in zijn fabriek in Taicang, China, een watergevoelig gebied in het Taihu-bekken van de delta van de Yangtzerivier. Het proefproject heeft de definitieve norm beïnvloed en zowel lokaal als mondiaal gezorgd voor een bredere implementatie. In september 2015 werd de fabriek van Ecolab in Taicang de eerste faciliteit ter wereld die een AWS-certificaat behaalde.


Achtergrond

In 2013 heeft Ecolab samengewerkt met het WWF om de AWS-norm te implementeren in de productiefaciliteit van Ecolab in het Chinese Taicang. Ecolab en het WWF hebben samen een systematische aanpak ontwikkeld om waterreductieprojecten te implementeren in de fabriek van Ecolab in Taicang en tegelijkertijd collectieve actie te stimuleren bij andere waterverbruikers en belanghebbenden (inclusief lokale overheden) die in hetzelfde stroomgebied actief zijn.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Situatie

De uitstootvrije fabriek, die werd geopend in 2012, staat in de buurt van Shanghai in het Taihu Basin, dat hoofdzakelijk bestaat uit de delta van de Yangtze.

Het Taihubekken is economisch, sociaal en ecologisch belangrijk voor China. Het Taihubekken is goed voor ongeveer 25 procent van het bruto binnenlands product (BBP) van China. Grofweg 140 miljoen mensen maken er gebruik van en het heeft een rijke culturele geschiedenis. De regio heeft te kampen met alle vormen van fysiek waterrisico: overstromingen, zoutwaterintrusie, droogtes en aanzienlijke problemen met de waterkwaliteit. De Chinese regering heeft stappen gezet om deze zorgen weg te nemen en heeft strenge eisen gesteld aan nieuwe industriële installaties in het stroomgebied, waaronder een nullozingsmandaat.


Overheidsgerelateerde initiatieven
Naast het werk in de fabriek heeft de implementatie van het watermilieubeheerplan geleid tot een beter begrip van lopende, externe, overheidsgerelateerde initiatieven om operationele risico's te beheersen, waaronder:

Drop icon

Binnenlands afvalwaterbeheer en verzameling in het industriepark via een leidingnet dat het water voor behandeling naar een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie leidt, waarbij verstoring van rivieren tot een minimum wordt beperkt.

Storm Water Icon

Regenwaterbeheer: voorkomen dat onbehandeld afvloeiend water in de rivier terechtkomt. Aan alle fabrieken is gevraagd om regenwaterreservoirs te bouwen.

Sediment Icon

Beheersing van riviersediment: De plaatselijke overheid ruimt om de drie tot vijf jaar het riviersediment op, waardoor het water weer in zijn natuurlijke staat wordt teruggebracht. De Nan Hun-rivier, het riviertje in de buurt van de Ecolabfabriek, heeft sediment verwijderd in 2014.

Rivers Icon

Beheer van de heraansluiting van rivieren: Heraansluiting van riviergedeelten binnen het industriepark om de natuurlijke omstandigheden van de rivieren te herstellen.

Sewage Icon

Leidingnetwerk voor afvalwater: Een rioleringsnetwerk voor het industrieterrein (voltooid in 2014) waarmee het afvalwater van de fabrieken kan worden opgevangen en naar een plaatselijke afvalwaterzuiveringsinstallatie kan worden gevoerd.

Plant Building Icon

Eén installatie, één leiding: Alle fabrieken in de ontwikkelingszone moeten afvalwater lozen via een speciale leiding die op het hoofdnet is aangesloten. Online is er een kwaliteitscontrole van het afvalwater dat door de afzonderlijke installaties geloosd wordt, inclusief de installatie van Ecolab.

Watermilieubeheer in actie

Vastleggen, verzamelen en plannen

Er werd een eerste impactbeoordeling voor het water uitgevoerd, waarbij de activiteiten van de fabriek, de omgeving en de bestaande inspanningen op het gebied van waterbeheer zijn bekeken. Deze oefening verschafte het team de baseline over de betrokkenheid van het management, de waterbalans en de waterkwaliteit en inzicht in de kritieke watergerelateerde gebieden van het Taihubekken. Met behulp van het WWF Water Risk Filter en andere beoordelingsinstrumenten identificeerde het team waterrisico's, kansen en gedeelde uitdagingen voor de gemeenschap en de overheid. Gedurende het hele traject werden updates gedeeld met belanghebbenden binnen Ecolab, die zich inzetten voor een positief resultaat.

Nadat de informatie was verzameld, stelde het team een waterbeheerplan op voor de faciliteit om de waterrisico's te beperken, kosten te besparen en de waterproblemen op de locatie en in het plaatselijke stroomgebied aan te pakken.

Implementatie

In 2013 en 2014 heeft Ecolab zijn watermilieubeheerplan geïmplementeerd. Dat omvatte projecten om de operationele efficiëntie van de fabriek te verbeteren en om water te besparen. Het plan omvatte ook gemeenschapsinitiatieven op het gebied van waterinfrastructuur, gericht op samenwerking met de lokale overheid inzake rivierbeheer in het stroomgebied.

Ecolab implementeerde sitespecifieke projecten ter verbetering van de waterefficiëntie en -kwaliteit, die hielpen om het totale waterverbruik en de operationele kosten te verminderen, waaronder:

  • Een geoptimaliseerd reinigingsproces voor middelgrote bulkcontainers (IBC's) door de druk van het reinigingswater te verhogen, de spoelkoppen te vervangen en de reinigingstijden te verkorten
  • Verminderde reinigingsfrequentie en -tijd van productopslagtanks en vullers (van 41 minuten naar 36 minuten)
  • Hergebruik van processpoelwater, gerealiseerd door een norm vast te leggen en tanks voor hergebruikt water te installeren
  • Vervanging van ontschuimingsproduct voor afvalwaterzuiveringsinstallatie om membraanprestaties te verbeteren
  • Installatie van watermeters om nauwkeurige gegevens over het waterverbruik te verkrijgen, op basis waarvan strategieën ter verbetering van het toekomstige waterverbruik kunnen worden uitgestippeld

Evaluatie van de resultaten

Er zijn en blijven vele voordelen verbonden aan het watermilieubeheer door Ecolab en het WWF. Hieronder staat een samenvatting van enkele belangrijke resultaten per groep belanghebbenden.

Communicatie

Door openbaarmaking kunnen anderen geïnformeerde beslissingen nemen over de activiteiten van een site en hun betrokkenheid daarop afstemmen. De AWS-norm is bedoeld om transparantie en verantwoordingsplicht aan te moedigen door over de prestaties te communiceren ten opzichte van verbintenissen, beleidslijnen en plannen. Ecolab heeft de voortgang van zijn watermilieubeheerplan gecommuniceerd naar interne en externe belanghebbenden zoals WWF China, The Nature Conservancy en andere overheidsinstanties. Daarnaast communiceert Ecolab over AWS-activiteiten in het kader van jaarlijkse duurzaamheidsrapportage.

Door informatie over stroomgebieden en waterplannen met andere waterverbruikers te delen, kan Ecolab anderen helpen hun bedrijfsrisico's onder controle te houden en aan watermilieubeheer te doen.


 ECOLAB-FABRIEK  WWF  CHINESE OVERHEID

Een beter waterrendement en minder kosten:

  • Jaarlijkse afvalwaterreductie: 2.315m3
  • Jaarlijkse kraanwaterbesparing: 2.315m3
  • Jaarlijkse kostenbesparing: meer dan 820.000 RMB ($ 132.000)
Betere habitats in wetlands dankzij het programma Wetland 1+1 Lagere belasting van het systeem door lager waterverbruik
Betere betrekkingen met groepen uit de samenleving en overheidsfunctionarissen Collectieve actie binnen de chemieproductiezone van Taicang Betere betrekkingen met groepen uit de samenleving en lokale bedrijven
Promotie van waterbeheeractiviteiten om risico's te beheren Beïnvloeding van inspanningen door bedrijven om gemeenschappelijke wateruitdagingen aan te pakken Advies om de doelstellingen van de publieke sector met betrekking tot waterkwaliteit en -evenwicht te verwezenlijken
Voorkomen van ongezuiverde lozing in de rivier en meer beschikbaar water door opvang van regenwater Beter inzicht in bedrijfsactiviteiten en -behoeften Beter inzicht in bedrijfsactiviteiten en -behoeften
Delen van belangrijke inzichten om de AWS-norm sneller in te voeren in andere fabrieken van Ecolab Gestart met verzameling van gegevens over het watermilieubeheer van het lokale stroomgebied Gestart met verzameling van gegevens over het watermilieubeheer van het lokale stroomgebied
Meer betrokken medewerkers van Ecolab door communicatie van inspanningen Real-time opleiding en aanvullend inzicht in watermilieubeheer voor toekomstige implementatie van de AWS-norm Real-time opleiding en aanvullend inzicht in watermilieubeheer voor toekomstige implementatie van de AWS-norm

Lopend watermilieubeheer

In juli 2015 heeft de vestiging van Ecolab in Taicang TÜV Rheinland, een door AWS geaccrediteerde derde partij, ingeschakeld om de naleving van de AWS-norm te beoordelen. In september 2015 verklaarde TÜV Rheinland dat de fabriek van Ecolab in Taicang voldoet aan de "AWS Core level", waarmee deze fabriek de eerste fabriek ter wereld is met een AWS-certificaat.

Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Het team in Taicang en in alle vestigingen van Ecolab over de hele wereld blijft projecten voor watermilieubeheer uitvoeren en discussies intern en extern faciliteren om collectieve actie te stimuleren in de stroomgebieden en gemeenschappen waarin Ecolab actief is.

 


Onze partners:

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.