Ecolab experts in a dairy processing plant

Positieve impact in {[#0]

Als bedrijf een positieve impact hebben, vereist een collectieve inspanning - een mentaliteit die onze medewerkers, klanten en gemeenschappen vooruit stuwt. Ons plan om Positieve impact 2030 te creëren, weerspiegelt onze voortdurende toewijding om samen sneller vooruit te komen terwijl we met partners aan een positieve toekomst samenwerken.

Uit onze inspanningen om Positieve impact 2030 te creëren blijkt de verandering die wij willen realiseren voor ons bedrijf, onze gemeenschappen, onze klanten en het milieu. Samen met onze klanten en toeleveringspartners richten we ons op het creëren van een duurzame positieve impact terwijl we gelijktijdig bedrijfsgroei stimuleren. En tegen 2030 zal het hoogtepunt van de ontwikkelingen in onze waardeketen naar verwachting resulteren in een netto positieve impact op het water en het klimaat. Dat houdt in dat de resultaten die worden geleverd door het gebruik van de oplossingen en diensten van Ecolab groter zijn dan de afhankelijkheid van onze eigen hulpbronnen.

In de wereld

We helpen onze klanten meer te doen voor mensen en voor de planeet

Rushing waterfall

Water

Klanten helpen elk jaar 300 miljard gallon [1,1 miljard m³] water te besparen, wat gelijkstaat aan de drinkwaterbehoefte van 1 miljard mensen.

Duurzaamheidsrapport 2019

Voedsel

Klanten helpen om voldoende kwaliteitsvol en veilig voedsel te verstrekken om een heel jaar 2 miljard mensen te voeden en 11 miljoen door voedsel overgebrachte ziekten te voorkomen.

Duurzaamheidsrapport 2019

Gezondheid

Elk jaar helpen 90 miljard handen reinigen en veilige medische zorg bieden aan 116 miljoen mensen, en daardoor meer dan 1,7 miljoen infecties voorkomen.

Large windmill photographed from above a field

Klimaat

Klanten helpen om jaarlijks de productie van 6 miljoen metrische ton broeikasgas te vermijden, waardoor bijna 10 miljoen aan vervuiling gerelateerde aandoeningen wordt voorkomen.


Onze impact meten

In onze activiteiten

Naast de impact die we samen met onze klanten realiseren, weten we dat we ook verschil kunnen maken met onze eigen activiteiten. We vorderen gestaag en meetbaar richting onze Positieve impact 2030 op gebied van water, klimaat, diversiteit, billijkheid en inclusie, en veiligheid.

Een netto positieve impact op water bereiken

Een netto positieve impact op water bereiken

Mondiale waterschaarste vereist wereldwijd nog steeds urgente actie. Omdat het een essentiële hulpbron is voor iedereen, is verantwoord beheer en gebruik van water nauw verbonden met onze verantwoordelijkheid voor onze aandeelhouders en gemeenschappen. Het is een zakelijke en maatschappelijke noodzaak dat we samen sneller vooruitgang boeken in de wereldwijde aanpak van de watercrisis.

Onze visie op een waterbestendige toekomst is gebaseerd op tastbare actie. Voor Ecolab betekent dit dat we waterbeheer bij onze klanten zullen blijven stimuleren, maar dat we ook zullen kijken naar mogelijkheden om watermilieubeheerprojecten te implementeren bij onze eigen bedrijven. We zijn van plan in 2030:

 • de waterimpact te verminderen met 40% per productie-eenheid in onze hele onderneming, gerekend vanaf ons basisjaar, 2018
 • meer dan 50% van ons absolute wateronttrekkingsvolume op plaatsen met een hoog risico herstellen
 • standaard certificering te verkrijgen van het Alliance for Water Stewardship (AWS) voor locaties die zich bevinden in waterscheidingen met een hoog risico 

We hebben de totale waterimpactintensiteit verminderd met 18% ten opzichte van ons basisjaar 2018, door:

 • Ecolab-oplossingen zoals 3D TRASAR™ en Water Flow Intelligence te implementeren en door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen zoals de Smart Water Navigator ter ondersteuning van slimme waterbeheerpraktijken.
 • projecten te realiseren die resulteerden in een waterbesparing van circa 580.000 kubieke meter (153 miljoen gallon)

We herstelden de watervoorraad in onze gemeenschappen door 34% van onze absolute wateronttrekking op risicolocaties te verminderen en aan te vullen door:

 • samen te werken met partners in de lokale waterbekkens waarin we actief zijn om inzicht te krijgen in gedeelde waterproblemen en deze aan te pakken met op de natuur gebaseerde oplossingen.
 • de voltooiing van projecten gericht op waterbesparing en -hergebruik waardoor we minder afhankelijk zijn van de watervoorraad van gemeenschappen

10 van onze faciliteiten zijn gecertificeerd door de Alliance for Water Stewardschip (AWS).

Aanpak van de koolstofuitstoot

Aanpak van de koolstofuitstoot

Als ondertekenaar van de UN Business Ambition for 1,5°C was Ecolab een van de eersten die op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen toepaste en wij blijven leiderschap op klimaatgebied nastreven als onderdeel van de UN Global Compact Forward Faster-campagne.

Ecolab heeft op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor de nabije toekomst gesteld die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om de absolute Scope 1- en 2-broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2030 ten opzichte van het basisjaar 2018*. We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken en tegen 2050 netto-nul emissies te realiseren. We werken er ook aan om de Scope 3-uitstoot van Ecolab met 25% te verminderen tegen 2030 ten opzichte van het basisjaar 2022 voor een deel van de ingekochte goederen en diensten, brandstof- en energiegerelateerde activiteiten, upstream transport en distributie en het gebruik van verkochte producten.


*Dit is inclusief een absolute verlaging van 90% van Scope 1- en 2-broekkasgasemissies vanaf het basisjaar 2018 en Scope 3-broekkasgasemissies vanaf het basisjaar 2022.

Om onze doelen te behalen maken we gebruik van een combinatie van taktieken die worden ondersteund door op wetenschap gebaseerde strategieën. In 2023 hebben we:

 • de absolute Scope 1 en 2 koolstofemissies met 25% verminderd vergeleken met ons basisjaar, 2018, door ons te concentreren op procesverbeteringsprojecten die het totale energieverbruik met bijna 5,7 miljard BTU's verminderden.
 • 64% van onze totale elektriciteit gehaald uit hernieuwbare bronnen
 • de elektificatie van ons wagenpark versneld, met name in Noord-Amerika door samenwerking met Ford Pro™ en in Europa door elektrische voertuigen op te nemen in ons standaard autoselectieproces

Het ondersteunen van een gevarieerd en inclusief personeelsbeleid 

Het cultiveren van een gevarieerd en inclusief personeelsbestand

Onze cultuur van inclusie en saamhorigheid is gericht op het ondersteunen en aanmoedigen van onze medewerkers zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. We willen een cultuur van verbondenheid bevorderen waarin onze al lang bestaande waarde van samenwerking weerspiegeld wordt met diverse perspectieven die ons uitdagen om onze doelen te bereiken en het juiste te doen. Onze Impact-ambities voor 2030 weerspiegelen deze inzet. Ons doel is dan ook om de genderdiversiteit op managementniveau te verhogen naar 35% en etnische/raciale diversiteit naar 25%. Op deze manier onderstrepen wij het belang dat we hechten aan diversiteit en toegang tot gelijke kansen voor mensen van alle achtergronden.

We maken gebruik van een combinatie van strategieën om onze ambities waar te maken, waaronder:

 • het creëren van meer diverse kandidatenpools
 • het stimuleren van een cultuur gericht op inclusie en saamhorigheid door middel van werknemersgroepen voor werknemers van alle achtergronden
 • het investeren in processen en systemen die zorgen voor transparantie

Als gevolg van deze inspanningen in 2023:

 • waren 39% van alle nieuwe managers wereldwijd vrouwen en waren 27% van alle nieuwe managers in de V.S. gekleurde mensen.
 • heeft bijna 40% van ons personeelsbestand wereldwijd een Allyship in Action-training gevolgd
 • is de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau in de VS gestegen naar 28% en de vertegenwoordiging van gekleurde mensen op managementniveau naar 20%.

Prioriteit geven aan veiligheid overal waar we werken door middel van Goal Zero

Prioriteit geven aan veiligheid overal waar we werken door middel van Goal Zero

Onze veiligheidsdoelen zijn eenvoudig: nul ongevallen, nul letselgevallen en nul overtredingen. Goal Zero streven wij gezamenlijk na en elke medewerker wordt geacht zich hier elke dag van het jaar aan te houden. Jaar na jaar streven we er ook naar om de veiligheid op al onze locaties steeds verder te verbeteren ter bescherming van onze werknemers en gemeenschappen.

Maar Goal Zero is meer dan een cijfer. Wij hechten veel waarde aan opleiding en scholing, zowel op onze eigen vestigingen als op de locaties van onze klanten. We beoordelen risico's voordat we aan het werk gaan, stellen veiligheidsproblemen vast en pakken ze aan, en verhelpen gevaarlijke situaties - op elke Ecolab-locatie en waar we ook actief zijn.