Monterrey MX Plant

Ecolab-fabriek Monterrey in Mexico gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer 

Casestudie voor Alliance for Water Stewardship (AWS)-inplementatie
Gepubliceerd op 26 september 2023 | Bijgewerkt op 24 oktober 2023

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in de stad Apodaca, net buiten Monterrey, in de staat Nuevo Leon, Mexico, is een fabriek die zich toelegt op de productie van industriële chemische oplossingen voor wasmiddelen, ontsmettingsmiddelen en andere reinigingsmiddelen. De locatie in Monterrey maakt voornamelijk gebruik van gemeentelijk water afkomstig van de dammen Rodrigo Gómez la Boca, Cerro Prieto en El Cuchillo, water dat afkomstig is uit het stroomgebied van de Pesquería. Huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt in de fabriek behandeld en geloosd in het gemeentelijke watersysteem dat voor aanvullende behandeling zorgt voordat het in de Pesquería-rivier wordt geloosd.

In lijn met de toewijding van Ecolab aan een holistische benadering van waterbeheer in alle productiefaciliteiten streeft het bedrijf naar de internationale wternorm van de Core Certification for Alliance for Water Stewardship (AWS) versie 2.0 in de fabriek in Monterrey.


Situatie

Het team van de fabriek van Ecolab in Monterrey heeft de faciliteit beoordeeld op mogelijkheden om het watergebruik in alle bedrijfsactiviteiten omlaag te brengen en daarmee te voldoen aan Ecolabs 2030 Impact Goals om in de hele onderneming per productie-eenheid de impact op het water met 40% te verminderen en een verder herstel te bereiken van meer dan 50% van het absolute wateronttrekkingsvolume op locaties met een hoog risico. Uitgaande van deze bedrijfsdoelstellingen was het doel van het lokale team om het jaarlijkse waterverbruik per ton product elk jaar met gemiddeld 3,3% te verminderen ten opzichte van een baseline in 2018.

In de volgende gebieden werden mogelijkheden voor waterreductie en hergebruik vastgesteld: regenwaterrecuperatie, vermindering van watergebruik in badkamers, implementatie van waterbesparende kranen en hergebruik van tankwaswater. Bij prioriteren van deze mogelijkheden werd samengewerkt door het team voor duurzaamheid op ondernemingsniveau en de Monterrey-teams voor engineering en veiligheid, gezondheid en milieu (SHE).

Er werd een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd met behulp van de inzichten van Ecolabs Smart Water Navigator, de World Resources Institute Aqueduct Atlas, het World Wildlife Fund Water Risk Filter en de WASH Pledge-beoordelingstool van de World Business Council for Sustainable Development om zowel algemene als locatiespecifieke wateruitdagingen te bepalen. Projecten ter vermindering van de wateronttrekking werden prioritair behandeld op basis van de waarschijnlijkheid van het risico en de impact op de plaatselijke stakeholders en in de plaatselijke gemeenschap. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm concentreerde Monterrey zich op een duurzame waterbalans, goede waterkwaliteit en goed waterbeheer vanuit het evenwicht tussen relevantie en risico voor de locatie.

Jaarlijkse besparing

 • Water eROI icon

  Water
  181.000

  gallon water verminderd (685 m3)

 • Totale positieve resultaat:

  $ 3.600
  USD aan kostenbesparingen (met risicocorrectie) 

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

Alliance for Water Stewardship Logo, three intersecting water drop outlines

Een gemiddelde jaarlijkse waterreductie van 181.000 gallon (685 m3) - het equivalent van $ 3.600 USD aan risico-gecorrigeerde kostenbesparingen.

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn gestart om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Terugwinning en hergebruik van water uit osmoseconcentraat
 • Terugwinning van water uit airconditioningunits
 • Verbetering van de afvalwaterzuiveringscapaciteit van de fabriek voor geavanceerde waterrecycling- en hergebruiktoepassingen

De volgende projecten worden overwogen voor toekomstige verbeteringen:

 • Implementatie van een systeem om de waterbesparende ideeën van fabrieksmedewerkers te verzamelen, wat medewerkers aanmoedigt om water als een gedeelde hulpbron te zien en aanzet tot collectieve actie die gespreksstof biedt voor waterbesparingsbesprekingen tijdens maandelijkse bedrijfsbeoordelingen. Opvang en hergebruik van regenwater om het totale waterverbruik te verminderen.
 • Implementatie van Water Flow Intelligence om de zichtbaarheid van de watervoorraden ter plaatse te verbeteren.

Deze gecombineerde inspanningen dragen bij aan de vooruitgang die de fabriek in Monterrey boekt richting hun doelstelling een gemiddelde jaarlijkse reductie 3,3% van de waterintensiteit te behalen via een algemene reductie van 43% wateronttrekking per ton product in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2018.


Map of Mexico highlighting the Monterrey plant location and the surrounding Pesquería River Basin

Bijschrift: Kaart van Mexico waarop de locatie van de fabriek in Monterrey en het stroomgebied van de Pesquería zijn aangegeven.

Prestaties

 • Positieve waterimpact | Gemiddelde vermindering van de wateronttrekking op jaarbasis van 181.000 gallon (685 kubieke meter), resulterend in een vermindering van het waterverbruik van 43% per ton product gerealiseerd in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2018.
 • Economische resultaten | $ 3.630 aan gemiddelde risicogecorrigeerde kostenbesparingen op jaarbasis. 
Chart of water withdrawl, water intensity target, and actual water intensity results at the Monterrey plant from 2018-2022 (see table below)

TABEL: gegevens over wateronttrekking, de waterintensiteitsdoelstelling en werkelijke waterintensiteitsresultaten in de fabriek in Monterrey van 2018-2022

Omschrijving 2018 2019 2020 2021  2022
Wateronttrekking (m3) 6.610 7.027 6.764 6.055 3.873
Waterintesiteitsdoelstelling*   0,48 0,46 0,45 0,43
Werkelijke waterintensiteitscijfers 0,46 0,57 0,57 0,44 0,28

Waterbeheer

Op fabrieksniveau is de SHE-manager verantwoordelijk voor het testen van afvalwater, naleving, waterafvoer en legale afvalwaterlozingen. De onderhoudssupervisor is verantwoordelijk voor de lozing van rioolwater, de waterconsumptie en het aansturen van waterbesparingsprojecten ter plaatse, evenals voor de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de opvangsystemen voor zacht en gedeïoniseerd water en regenwater.

Om een goede waterkwaliteit te behouden controleert het Monterrey Quality Team dagelijks de waterkwaliteit. Daarnaast wordt afvalwater elke drie maanden door een lokale externe organisatie geanalyseerd. Bij lekkages of watergerelateerde problemen beschikt de locatie over een robuust incidentenplan, met onder meer een analyse van de hoofdoorzaak van het oorspronkelijke incident, een beoordeling door het leidinggevende team, documentatie in een intern rapportageplatform en communicatie over risicobeperkingsstrategieën tijdens maandelijkse vergaderingen op de locatie. De locatie heeft het afgelopen jaar geen watergerelateerde overtredingen gekend.

Het algemene duurzaamheidsteam wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de standpunten van Ecolab betreffende duurzaamheid, watermilieubeheer en SHE openbaar beschikbaar en dienen ze als doelstellingen en richtlijnen voor watergerelateerde kwesties en naleving.


Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne verbeteringen zijn er externe activiteiten wat betreft watermileubeheer waar de fabriek van Ecolab in Monterrey aan deelneemt. Gedeelde uitdagingen tussen de fabriek en de betrokken plaatselijke stakeholders zijn waterschaarste, infrastructuur en financiering voor watergerelateerde projecten en waterkwaliteit. Om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het bekken.

Medewerkers nemen deel aan diverse sociale projecten, waaronder een evenement om afval te verwijderen uit de groene ruimtes rondom de fabriek, bewustwordings- en onderwijscampagnes op openbare scholen om handenwassen te promoten en vrijwilligersevenementen die gericht zijn op het planten van bomen in de bergachtige omgeving rondom Monterrey. De faciliteit werkt samen met publieke belanghebbenden, waaronder gemeentelijke waterzuiveringsbedrijven, diverse particuliere bedrijven in het gebied en verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

Sinds 2014 herstelden en conserveerden de Ecolab Foundation en TNC meer dan 293 hectare land in het Cumbres de Monterrey National Park, dat ruim 60% van de watervoorziening in het grootstedelijk gebied van Monterrey levert. Met deze activiteiten wordt beoogd de waterinfiltratie te verbeteren, de waterstroom te reguleren, overstromingsrisico te verminderen en waterveiligheid te versterken en de gemeenschappen in en rond Monterrey klimaatbestendig te maken.

Verder heeft onze samenwerking geleid tot een gemeenschapsboomkwekerij die voorziet in bomen om het landschap te herstellen en bijdraagt aan het levensonderhoud van lokale boeren. De kwekerij is in 2018 opgezet en produceert nu 60.000 planten per jaar. Deze planten kunnen 300 tot 370 hectare aan vegetatieloze gebieden in het Cumbres de Monterrey National Park herbebossen. Het planten van bomen helpt ook met een waterfiltratie en bevloeiing in de vorm van zowel oppervlakte- als grondwater waarvan 4,5 miljoen mensen profiteren.

Naast de lokale inspanningen op het gebied van watermilieubeheer, versterkt het wereldwijde donatieprogramma van Ecolab, Solutions for Life, de missie van het bedrijf voor het behoud en de bescherming van zoet water via samenwerking en extra projecten met de natuurbescherming en de Project WET Foundation.


Deze casestudie is gemaakt om te voldoen aan de AWS-indicatoren 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sustainability@ecolab.com.


Download casestudy

_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.