Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten wereldwijd

Deze wereldwijde privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten ('privacyverklaring' of 'verklaring') is binnen de wereldwijde Ecolab-onderneming van toepassing op alle werknemers, onafhankelijke contractanten of degenen die anderszins betrokken zijn bij of in aanmerking komen voor betrokkenheid bij Ecolab in dienstverband of op contractuele of professionele basis. Deze verklaring beschrijft de persoonlijke informatie die Ecolab kan verzamelen tijdens het sollicitatieproces en uw arbeidsrelatie met Ecolab, hoe Ecolab die informatie gebruikt en beveiligt, en met wie we deze kunnen delen.

Deze wereldwijde privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten is bedoeld om een uniforme standaard te stellen voor elke Ecolab-entiteit met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie van werknemers. Ecolab erkent dat bepaalde wetten vereisten kunnen opleggen bovenop die welke beschreven zijn in deze wereldwijde privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten. Als zodanig is deze verklaring een aanvulling op de openbare privacyverklaring voor zover u mogelijk interactie heeft gehad met de openbare delen van de Ecolab-website tijdens uw sollicitatieprocedure. Alle lokale mededelingen of privacygerelateerde bekendmakingen die specifiek zijn voor het land waar u woont, hebben bovendien voorrang op deze wereldwijde privacy van werknemers en sollicitanten in de mate waarin er een conflict bestaat.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we over u?

Persoonlijke informatie (ook algemeen bekend als tot een persoon te herleiden informatie of persoonlijke gegevens) is informatie aan de hand waarvan de identiteit kan worden vastgesteld van u of van een ander persoon waarop de informatie betrekking kan hebben. Bepaalde informatie die van u wordt gevraagd als onderdeel van uw sollicitatieprocedure is vereist om uw identiteit te verifiëren en uw kwalificaties te beoordelen voor de functie waarop u solliciteert. Bovendien is bepaalde informatie vereist om de arbeidsrelatie tot stand te brengen, terwijl andere informatie wordt verzameld gedurende de duur van uw dienstverband. Ecolab verzamelt informatie in overeenstemming met wat is toegestaan door de wet in het land waar u woont. Bepaalde informatie, zoals geslacht, ras en religie, mag alleen worden verzameld als dit wettelijk is toegestaan in uw rechtsgebied.  

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen in verband met uw dienstverband of sollicitatie kunnen het volgende omvatten:

 • Naam en contactinformatie (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax);
 • Contactinformatie in geval van nood (bijv. telefoonnummer, relatie)
 • Persoonlijke informatie (bijvoorbeeld geboortedatum, burgerlijke staat, geboorteplaats, nationaliteit, ingezetenschap, staatsburgerschap, werkvergunningstatus, militaire status, nationaliteit, voorkeurstaal)
 • Betalingsinformatie (bijvoorbeeld persoonlijke bankrekeninggegevens, belastinggerelateerde formulieren en informatie, nummer van Ecolab-bedrijfskaart)
 • Identificatie-informatie (bijvoorbeeld BSN of ander nationaal identificatienummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, kenteken)
 • Accountinformatie (bijvoorbeeld inloggegevens voor Ecolab Job Portal of andere werknemersportals)
 • Dienstverbandinformatie (bijv. indiensttredingsdatums, loon en secundaire arbeidsvoorwaarden, vakbondslidmaatschap , pensioen, verzekeringen, begunstigden, werkbeperkingen en -accommodaties, klachtenoplossingen, prestaties)
 • Functie-informatie (bijvoorbeeld Ecolab-identificatienummer, functietitel, afdeling/bedrijfseenheid, supervisor, locatie, computer en toegang tot faciliteiten)
 • Onderwijs en training (bijvoorbeeld onderwijsniveau, vakgebied en instelling, competentiebeoordelingen, professionele licenties en certificeringen, of trainingscursussen)
 • Professionele geschiedenis (bijvoorbeeld eerdere werkgevers of eerdere functies; aanbevelingsbrieven)
 • Aanwezigheidsinformatie (bijvoorbeeld betaald verlof ('PTO') en aanvragen voor PTO, en alle andere verlofaanvragen);
 • Communicatie-informatie (bijvoorbeeld voicemails, e-mails, correspondentie, documenten en andere werkproducten en communicatie gemaakt, opgeslagen of verzonden met behulp van onze netwerken, applicaties, apparaten, computers of communicatieapparatuur; enquête-informatie);
 • Informatie verzameld tijdens de aanwervings- en ontslagprocessen (bijvoorbeeld informatie over sollicitatiegesprekken, CV, sollicitatiebrieven, referenties, referentiebrieven, antecedenten- en kredietcontroles, transcripties, interacties voor indiensttreding, aanbiedingsbrieven en acceptatiedatums van aanwerving , begin- en einddatum, ontslagdatum en redenen)
 • Beoordeling van en monitoringinformatie over de blootstelling aan industriële hygiëne
 • Andere informatie verstrekt in formulieren zoals vereist voor secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie of personeelszaken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
 • Beeld- en gelijkenis-informatie, indien toegestaan door de wet en/of na daaropvolgende kennisgeving indien vereist door de wet (bijvoorbeeld identiteitsfoto, CCTV-beelden, andere afbeeldingen of foto's en tijden en locaties van gebruik van sleutelkaarten)
 • Technologie-informatie en informatie beschreven via Ecolabs cookieverklaring, bij toegang tot bepaalde sites van Ecolab, waar toegestaan door de lokale wetgeving, inclusief waar een werknemer zich kan afmelden voor het verzamelen van dergelijke informatie (bijvoorbeeld browse-, online- of andere gebruiksinformatie van bedrijfsapparaten of op bedrijfsnetwerken, IP-adressen van werkapparaten, gebruikers-ID, wachtwoord en andere inloggegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot systemen, applicaties, apparaten, computers of communicatieapparatuur van Ecolab)
 • Unieke persoonlijke identificatiegegevens die aan bepaalde websitetrackingtechnologie zijn gekoppeld, zoals beschreven in Ecolabs cookieverklaring, en aangezien u zich kunt afmelden conform deze cookieverklaring (bijv. apparaat-ID; cookies, beacons, pixeltags, mobiele advertentie-ID's of andere soortgelijke technologie, of andere vormen van permanente ID's). Houd er rekening mee dat, hoewel deze privacyverklaring geldt voor alle werknemersactiviteiten, de toepasbaarheid van cookies en de bijbehorende cookieverklaring kan afwijken als u zich bevindt op bepaalde websites buiten www.ecolab.com.
 • Andere informatie die kan worden uitgewisseld tijdens het aangaan van de arbeidsrelatie met Ecolab. U bent u bewust van eventuele later verzamelde informatie, omdat deze rechtstreeks van u afkomstig is.

Bepaalde persoonlijke informatie wordt onder bepaalde regelgeving inzake gegevensprivacy beschouwd als gevoelige of speciale categorie persoonlijke informatie. Indien wettelijk vereist, wordt uw uitdrukkelijke toestemming verkregen voor het verzamelen, verwerken of overdragen van dergelijke gevoelige persoonsgegevens. Er zullen passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen worden genomen die in overeenstemming zijn met de aard en risico's die aan de gegevens- en verwerkingsactiviteiten zijn verbonden.

Wat zijn de bronnen van persoonlijke informatie die Ecolab verzamelt?

Wanneer u persoonlijke gegevens aan Ecolab verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring wordt persoonlijke informatie doorgaans rechtstreeks van u verkregen en weet u welke persoonlijke informatie precies door ons wordt verzameld.

Als u een sollicitant bent die gebruikmaakt van een vacaturezoekmachine van derden, een social-mediaplatform (bijv. LinkedIn), of een recruiter die niet is aangesloten bij Ecolab, kan Ecolab een deel van uw persoonlijke gegevens indirect ontvangen via die bronnen. Houd er rekening mee dat deze wereldwijde privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten niet van toepassing is op externe derde partijen en dat Ecolab geen controle heeft over de privacypraktijken van externe derde partijen. Het wordt aanbevolen dat u de privacypraktijken van de specifieke website, entiteit of persoon bekijkt door rechtstreeks contact met hen op te nemen of door het lezen van de informatie die beschikbaar is op hun website.

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen externe dienstverleners informatie verzamelen namens Ecolab (bijvoorbeeld met het oog op antecedentenonderzoek, screening, enz.), hoewel een dergelijke verzameling altijd binnen de context van uw dienstverband of sollicitatie zal plaatsvinden en u altijd op de hoogte worden gesteld dat dergelijke informatieverzameling wordt uitgevoerd door een derde partij op het moment van verzameling.

Tot slot kan bepaalde informatie worden verzameld van klanten, medewerkers of anderen waar u mogelijk mee te maken hebt tijdens uw dienstverband bij Ecolab (bijvoorbeeld klantonderzoeken voor prestatiebeoordeling en soortgelijke doeleinden).

Hoe gebruikt Ecolab persoonlijke informatie?

Met inachtneming van de voorwaarden van deze privacyverklaring worden de hierboven beschreven categorieën persoonlijke informatie door Ecolab op verschillende manieren gebruikt. Tenzij specifiek anders vermeld, kan de bovenstaande informatie worden gebruikt voor een van de doeleinden hieronder. Deze doeleinden zijn niet allesomvattend en het is mogelijk dat u later bericht ontvangt over aanvullende doeleinden voor andere, specifieke soorten verwerking. Ecolab kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • te bepalen of u in aanmerking komt voor een baan, inclusief verificatie van referenties en kwalificaties;
 • het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor u te beheren;
 • kwalificaties voor een bepaalde baan of taak te beoordelen;
 • communicatie en netwerken tussen werknemers mogelijk te maken;
 • te voldoen aan de toepasselijke arbeids- of dienstverbandstatuten;
 • contact met u op te nemen over andere wervingskansen;
 • algemene informatie over Ecolab te verstrekken;
 • te reageren op uw vragen en verzoeken;
 • werkgerelateerde claims te verwerken (bijvoorbeeld werknemerscompensatie- en verzekeringsclaims);
 • training- of andere ontwikkelingsvereisten te verzorgen;
 • prestatiebeoordelingen en disciplinaire maatregelen uit te voeren;
 • in geval van calamiteiten contact te leggen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder gezondheids- en veiligheidseisen, en aan verzoeken om informatie van overheidsinstanties en veiligheidsonderzoeken, of om een juridische claim te doen gelden of te verdedigen;
 • personeelsgidsen samen te stellen;
 • te zorgen voor de veiligheid van bedrijfsinformatie;
 • ersoneelsmiddelen, financiële planning, naleving van bedrijfsvoorschriften, interne audits en andere administratie te beheren;
 • onze applicaties, software en elektronische systemen te beheren;
 • de tevredenheid en prestaties van medewerkers te verbeteren;
 • mogelijk frauduleuze, verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • in het algemeen alle aspecten van de arbeidsrelatie te beheren, met inbegrip van maar uitsluitend het aangaan, onderhouden en beëindigen van arbeidsrelaties, algemene bedrijfsvoering en voor administratieve, financiële en personeelsdienst gerelateerde doeleinden;
 • voor andere doeleinden die noodzakelijk en redelijkerwijs vereist zijn voor Ecolab, waarover u later bericht ontvangt als dit een materiële afwijking is van de bovengenoemde doeleinden.

In landen waar dit van toepassing is, wordt de informatie die u verstrekt in het gedeelte over gelijke kansen van een sollicitatie uitsluitend gebruikt voor het monitoren van gelijke kansen binnen de wereldwijde onderneming Ecolab. Ecolab gebruikt deze informatie niet voor marketingdoeleinden.

Ecolab kan soortgelijke of gerelateerde informatie verzamelen of persoonlijke informatie gebruiken voor een vergelijkbaar of gerelateerd doel, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van een bepaald rechtsgebied. Waar nodig wordt een verdere verzameling voorafgaand medegedeeld. Afhankelijk van uw rechtsgebied heeft u mogelijk rechten zoals verwijdering, correctie of beperking van het gebruik. Dergelijke rechten van betrokkenen en de rechtsgebieden waar deze van toepassing zijn, worden hieronder beschreven. 

Hoe deelt Ecolab uw persoonlijke informatie?

We kunnen elk van de beschreven categorieën persoonlijke informatie verstrekken aan werknemers, consultants, gelieerde ondernemingen of andere bedrijven of personen van Ecolab met als doel dergelijke informatie namens ons te verwerken om de arbeidsrelatie met u tot stand te brengen, te beheren of te beëindigen. In dergelijke omstandigheden eisen wij dat deze partijen ermee instemmen de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring, evenals de openbare privacyverklaring en eventuele interne normen voor naleving van de privacy, en de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waarin u woont.

Als u solliciteert naar een baan bij Ecolab, is de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot de personen die nodig zijn voor de behandeling van uw sollicitatie. Voor de verwerking van uw aanvraag kan het nodig zijn dat uw gegevens worden overgedragen aan personen of groepen van Ecolab buiten het land waar u woont. Bij overdracht buiten het land waar u woont, is een dergelijke overdracht onderworpen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw rechtsgebied en aan deze privacyverklaring.

Partijen die uw gegevens ontvangen, kunnen zijn:

 • onze dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven;
 • zakenpartners, contractanten en kanaalpartners die niet worden beschouwd als aangesloten bedrijven.
 • Externe leveranciers of dienstverleners die cruciale diensten leveren en noodzakelijk zijn om uw dienstverband of sollicitatie te ondersteunen en/of u bepaalde arbeidsgerelateerde diensten te bieden (inclusief voor de doeleinden die in de voorgaande sectie zijn beschreven);
 • Externe partijen die professioneel advies kunnen geven (bijvoorbeeld advocaten, bankiers, accountants);
 • overheidsinstanties of andere partijen in reactie op juridische procedures of andere verzoeken, voor zover wettelijk toegestaan;
 • andere personen of derden met wie u ons heeft verzocht gegevens te delen.

Behalve zoals hierboven beschreven, delen we niet uw persoonlijke gegevens met andere externe bedrijven voor hun commerciële of marketinggebruik zonder uw toestemming tenzij als onderdeel van een specifiek programma of voorziening waarvoor u zich kunt u aan- en afmelden.

Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie vrijgeven: (i) voor zover we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; (ii) om onze rechten te handhaven en/of claims in te dienen of te verdedigen met betrekking tot uw dienstverband bij Ecolab, onszelf te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheid, ons te verdedigen tegen eventuele claims, de rechten, het eigendom en de persoonlijke veiligheid van elke gebruiker te beschermen, of het algemeen welzijn te beschermen; (iii) wanneer openbaarmaking vereist is om de veiligheid van andere personen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (iv) om te reageren op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander juridisch proces, voor zover toegestaan en beperkt door de wet; (v) in het geval dat we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie, afstoting, overname, liquidatie of verkoop van alle of een deel van onze activa; of (vi) voor een aanvullend doel is dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

Hoelang bewaart Ecolab uw persoonlijke gegevens?

Ecolab bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring. Dit is doorgaans de duur van uw dienstverband, plus minimaal een extra jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie. Als u een sollicitant bent wiens sollicitatie niet wordt geaccepteerd, kunt u ermee instemmen dat Ecolab uw gegevens bewaart, zodat Ecolab u op de hoogte kan houden van toekomstige baankansen en kunt u op elk moment informeren naar de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens.

In bepaalde rechtsgebieden kan de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens afwijken, afhankelijk van de lokale wetgeving. U kunt bij uw manager navraag doen of contact opnemen met Ecolab zoals hierin beschreven, voor de bewaartermijn die specifiek is voor uw rechtsgebied. Verder bewaren en gebruiken we persoonlijke informatie voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid te handhaven.

Internationale gegevensoverdracht

Houd er indien u buiten de Verenigde Staten bent, met name als u verblijft in Canada, Brazilië, de Europese Unie ('EU'), de Europese Economische Ruimte ('EER'), Nieuw-Zeeland, de Republiek Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of andere landen met soortgelijke wetgeving inzake gegevensprivacy, rekening mee dat wij en onze servers zich in de Verenigde Staten bevinden. Alle informatie die u ons verstrekt, kan worden overgebracht naar en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen in de wereld waar wij zaken doen. Hoewel dit ontvangers van informatie kan omvatten in landen waar mogelijk een lager niveau van wettelijke bescherming voor uw persoonlijke gegevens geldt dan in uw land, spannen wij ons in om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn in uw specifieke rechtsgebied en ondernemen wij stappen om alleen te delen met derden die vergelijkbare bescherming bieden. Door persoonlijke informatie en andere gegevens in te brengen en te verstrekken die Ecolab op legitieme wijze kan verzamelen, verwerken, gebruiken of overdragen in verband met uw relatie met Ecolab, stemt u er ondubbelzinnig mee in dat uw informatie wordt verzameld, verwerkt, gebruikt en overgedragen zoals hierin beschreven.

Gegevensprivacyrechten (Europese Unie en soortgelijke rechtsgebieden)

Als u zich in de EU of een rechtsgebied met een vergelijkbare wet bevindt, kan de AVG of het lokale equivalent daarvan u op grond van de wet bepaalde rechten verlenen. In het bijzonder het recht op toegang, correctie en verwijdering van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Ecolab bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd dat u gebruik maakt van onze diensten, zoals beschreven in het bewaargedeelte van deze verklaring, totdat u verzoekt om verwijdering van dergelijke persoonlijke gegevens. Ecolab wordt beschouwd als de gegevensbeheerder (of een gelijkwaardige benaming) met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Onze contactgegevens zijn voor u te vinden zoals hierin of in andere delen van de dienst beschreven.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de persoonlijke informatie die we over u hebben.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar wij op grond van uw toestemming uw persoonlijke gegevens konden verwerken.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met uw manager, HR of dataprivacy@ecolab.com. Als u een sollicitant bent, kunt u, nadat u bent ingelogd op uw sollicitantenaccount, rechtstreeks in het sollicitantenportal een verzoek indienen om uw sollicitantgegevens te verwijderen.

Als u een opmerking, vraag of klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, hopen wij dat u contact met ons opneemt zoals hierin beschreven, zodat wij de kwestie kunnen oplossen. Als u zich in de EER bevindt, kunt u bovendien een klacht indienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een regelgevende instantie.

De volgende links kunnen u helpen bij het vinden van de juiste instantie:

 • In het VK heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner: www.ico.org.uk
 • In Zwitserland heeft u het recht om contact op te nemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner: FDPIC
 • In de EU heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw lokale autoriteit te vinden, kunt u de lijst op de website van de European Data Protection Board raadplegen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • In Zuid-Afrika heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de informatieregelgever: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • In Brazilië heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (ANPD)
 • In Argentinië heeft u het recht om contact op te nemen met het nationaal directoraat voor de bescherming van persoonsgegevens: PDP
 • In Canada heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de Privacy Commissioner in Canada: Office of the Privacy Commissioner in Canada
 • In Japan heeft u het recht om contact op te nemen met de commissie bescherming persoonlijke informatie: https://www.ppc.go.jp/en/
 • In Australië heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissioner: Australian Information Commissioner
 • In Nieuw-Zeeland kunt u contact opnemen met het kantoor van de Privacy Commissioner: www.privacy.org.nz

Wettelijke basis voor verwerking

Als u zich in de EER bevindt of in een rechtsgebied dat een vergelijkbare wettelijke basis voor verwerking vereist, hangt onze wettelijke basis voor het in deze verklaring beschreven verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken omdat:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en Ecolab;
 • U ons toestemming hebt gegeven om dit te doen (in toepasselijke rechtsgebieden);
 • de verwerking in ons legitieme belang als beheerder is wanneer uw rechten niet boven dat legitieme belang gaan;
 • Ecolab zich moet houden aan de wet.

Als bepaalde gevoelige persoonlijke informatie wordt verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u mogelijk het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als er een andere juridische grondslag bestaat die ons toestaat om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, stellen wij u op het moment van uw verzoek op de hoogte van die grondslag.

Informatiebeveiliging, gegevensintegriteit en werknemerverantwoordelijkheid

Ecolab doet wat redelijkerwijs mogelijk is om uw persoonlijke gegevens in het bezit van Ecolab te beschermen en te beveiligen tegen het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We nemen industriestandaard beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid te beschermen van alle informatie die tijdens de arbeidsrelatie verzameld wordt. Ecolab herziet zijn beveiligingsmaatregelen regelmatig om de privacy van persoonlijke informatie te garanderen. De veiligheid van informatie die via internet of een mobiel apparaat wordt verzonden, kan echter nooit worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderscheppen of onderbreken van communicatie via internet of voor wijzigingen in of voor veranderingen aan of verlies van gegevens.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van een wachtwoord, gebruikers-ID of andere vorm van authenticatie die t maken heeft met het verkrijgen van toegang tot met wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van de systemen van Ecolab waartoe u toegang heeft gekregen op basis van uw functie. Om u en uw informatie te beschermen, kunnen we uw toegang tot de systemen van Ecolab zonder voorafgaande kennisgeving opschorten in afwachting van een onderzoek als er een vermoeden van een inbreuk op de beveiliging bestaat.

Ecolab neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten. Ecolab doet het nodige om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie relevant is voor het beoogde gebruik en accuraat, volledig en actueel is. Ecolab vertrouwt echter op uw hulp bij het verstrekken van nauwkeurige updates van uw persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in deze verklaring

Ecolab behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze nauwkeurig de regelgeving en onze principes voor gegevensverzameling weergeeft. Wanneer er in deze privacyverklaring materiële wijzigingen worden aangebracht, verstrekt Ecolab u de herziene verklaring. Deze privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten is voor het laatst gewijzigd per augustus 2023.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de door Ecolab geleverde dienst, neem dan contact met ons op via 844-880-8355 of dataprivacy@ecolab.com.